>  >  >  > ACS Grade Salts
 

AMMONIUM DICHROMATE, ACS REAGENT, >=99.5%
402826

AMMONIUM DICHROMATE, ACS REAGENT, >=99.5%<br>402826
AMMONIUM DICHROMATE, ACS REAGENT, >=99.5%
402826

CAS-Nr: 7789-09-5
Bruttogewicht: 201G
Nettogewicht: 100G
Schmelzpunkt: 170 C (dec.)(lit.)
Molekulargewicht: 252,06
Linearformel: (NH4)2Cr2O7
Summenformel: H8Cr2N2O7

HS-Nr: 28415000000
R-Sätze: 45-46-60-61-21-25-26-48/23-2-8-34-CU
S-Sätze: 53-45-60-61
Gefahrensymbole: E, T+, N (Explosiongefährlich, Sehr giftig, Umweltgefährlich)

GHS-Signalwort: Gefahr

H-Sätze: H272-H301-H312-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H360FD-H372-H410

P-Sätze: P201-P220-P260-P273-P280-P284
 InhaltBest.-Nr.VE Verfügbar
 1x500GSI 402826-500G1Login / Registrierung-