>  >  >  > Filter Aids (Adsorbents)
 

[EN]:Diatomaceous earth
Brand: Fluka

[EN]:Diatomaceous earth <br>Brand: Fluka
[EN]:Diatomaceous earth
Brand: Fluka
Synonyme: Diatomaceous earth, flux-calcined ,Diatomaceous earth
CAS-Nr: NOT APPLICABLE
Dichte: 1.14 g/cm3
Gefahrensymbole: GHS08
Signalwort: Danger
H-Sätze: H372
P-Sätze: P280;P260;P308 + P313
Versand: RT
 InhaltBest.-Nr.VE Verfügbar