>  >  > Sonstige Chemikalien
 

Peroxyessigsaeure, 32 Gew.-% Lsg. In ver duennter Essigsaeure
SIAL 269336

Peroxyessigsaeure, 32 Gew.-% Lsg. In ver duennter Essigsaeure<br>SIAL 269336
Peroxyessigsaeure, 32 Gew.-% Lsg. In ver duennter Essigsaeure
SIAL 269336

CAS-Nr: 79-21-0
Bruttogewicht: 500G
Nettogewicht: 113G
Volumen: 100ML
Dichte: 1,13
Flammpunkt: 56
Molekulargewicht: 76,05
Linearformel: CH3CO3H
Summenformel: C2H4O3

HS-Nr: 29159070900
R-Sätze: 7-20/21/22-35-50
S-Sätze: 3/7-14-26-36/37/39-45-61
Gefahrensymbole: O, C, N (Brandfördernd, Ätzend, Umweltgefährlich)

GHS-Signalwort: Gefahr

H-Sätze: H242-H314-H335-H400

P-Sätze: P220--P273-P280-P305 + P351 + P338-P310
 InhaltBest.-Nr.VE Verfügbar