NICKEL(II)-PERCHLORAT HEXAHYDRAT, KRISTALLISIERT
SIAL 72260


CAS-Nr: 13520-61-1
Bruttogewicht: 200G
Nettogewicht: 50G
Schmelzpunkt: 140 C(lit.)
Molekulargewicht: 365,69
Linearformel: Ni(ClO4)2 6H2O
Summenformel: Cl2NiO8 6H2O

HS-Nr: 28299010000
R-Sätze: 49-8-36/38-43
S-Sätze: 53-16-26-36/37/39-45
Gefahrensymbole: O, T (Brandfördernd, Giftig)

GHS-Signalwort: Gefahr

H-Sätze: H314-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372-H410

P-Sätze: P201-P261-P273-P280-P305 + P351 + P338-P310
X

Artikel wurde dem Warenkorb hinzugefügt.

NICKEL(II)-PERCHLORAT HEXAHYDRAT, KRISTALLISIERT
SIAL 72260

 InhaltVEBest.-Nr.am Lager